viernes, 20 de mayo de 2011

PROGRAMA (COMENTADO) DE BLOC - Compromís

Saludos, ciudadanos.
Continuamos aquí la con la octava entrega de la serie LOS PROGRAMAS ELECTORALES (COMENTADOS), en la que se irán desgranando los programas electorales de las formaciones políticas que acuden a la cita electoral del 22 de mayo.
Turno para BLOC - Compromís, que ya tiene en internet su programa local. Se irán añadiendo otros (ojalá todos) pero eso depende de la disponibilidad del programa, que nadie piense que voy a trascribir algo desde un jodido tríptico en papel.


Las partes en VERDE son comentarios a las propuestas.
Son bienvenidas las valoraciones en los comentarios.

NOTA: Los comentarios, al igual que se ha hecho con el resto de formaciones, estarán en castellano. Evidentemente, se respeta el programa en su idioma original. Espero que no suponga un lío para nadie, pero particularmente, este tipo de batiburrillos idiomáticos me encanta y bajo mi opinión solo traslada en un texto escrito lo que a menudo vivimos en la calle, lo cual considero un excelente ejemplo de convivencia.

1.- Urbanisme
L’urbanisme és l’activitat que més directament incideix sobre la qualitat de centres urbans.
La seua funció s’ha pervertit extraordinàriament al desplaçar els processos especulatius sobre el sòl, donant pas a uns interessos que sovint no tenen res a veure amb la millora de la qualitat urbana i mediambiental. Per a impulsar uns pobles i ciutats de major qualitat és necessari que l’urbanisme torne a estar en mans dels poders públics i que les plusvàlues que es generen retornen al municipi en benefici dels ciutadans. L’objectiu fonamental ha de ser aconseguir un municipi més habitable, més humà i més sostenible.
1. Prioritzar les intervencions al nucli antic i els carrers més comercials del municipi, a fi de peatonalitzar -los i soterrar els contenidors de fem.
¿Hacer peatonables TODO el casco antiguo y las calles más comerciales? Me parece innecesario, excesivo, e irrealizable, por no decir radical.
2. Apostarem per un urbanisme sostenible i al servici de les persones. Evitarem en la mesura del possible l’expansió desaforada i l’especulació urbanística al nostre municipi.
En la medida de lo posible = cuando nos convenga. A ver quien me lo rebate.
3. Tots els barris i les diferents urbanitzacions són Puçol. Posarem en marxa un estudi que analitze quines són les necessitats i les mancances en infraestructures de cada zona i posarem en marxa polítiques per ajustar els desequilibris existents.
Bien. Pero qué manía con los estudios...
4. Treballarem per la millora i manteniment dels camins rurals. Promourem la gestió i recollida dels residus agrícoles per tot el terme. Creació d'una zona d'horts per a joves agricultors i/o jubilats.
No basta con limpiar. Hay que SANCIONAR al que ensucie. Aquí los buenrollismos nunca funcionan. La última frase, excelente.
5. Hem de ser molt més exigents amb la neteja del casc urbà no podem continuar permetent que el barranc del Gual, quasi bé situat al centre de la població, tinga el seu llit ple d'escombreries.
Lo ya dicho en el anterior comentario. Sanciones. No hay que ser políticamente correcto no hablando de ello, coño. Hay que ser EFICAZ.


2.- Medi Ambient
La petjada ecològica que el nostre model de vida està deixant es fa cada vegada més gran, sense que a hores d’ara, bé pels poders econòmics o bé per les pròpies inèrcies de la societat, no sembla que hi haja massa interés per reduir-la. Malgrat que els i les ciutadanes comencem a ser conscients del dany que no sols ens estem fent a nosaltres mateixos sinó al nostre entorn i per tant, a tot allò que necessitem per sustentar-nos; els nivells de consum i sobreexplotació dels recursos naturals és ferotge, malgrat que els límits són cada vegada més evidents: el canvi climàtic a nivell global, la pèrdua de paisatges i del sòl, l’esgotament dels aqüífers a nivell local, etc.
Pésima redacción en "Malgrat que els i les ciutadanes".
1. Fomentar la implantació d'energies renovables i incentivar l'estalvi energètic.
Fomentar e incentivar = animar a que OTROS lo hagan. No es realmente una propuesta más allá de lo de "animar", que es a lo que se comprometen.
2. Regular l'ús i gestió del Paratge Natural de la Costera en benefici de la ciutadania.
Muy bien, pero ¿en qué consistirá esa regulación?
3. Promourem l'agricultura, la producció i el consum de productes alimentaris de caràcter ecològic.
Bien, a menos que tal medida encarezca el producto, en cuyo caso no funcionará.
4. Creguem en la bicicleta com a transport urbà i per tal d'incrementar el seu ús pensem que cal que siga segur i que els carrils bicis faciliten com cal la connexió del casc urbà amb la platja, les urbanitzacions i amb la resta de pobles de la comarca.
Mmm... si se fijan, no prometen nada. Pero nada de nada. Otra vez.
5. És prioritari controlar els abocaments de residus sòlids en el terme municipal, els nostres camps no podem convertir-se en un gran abocador de fem. Posarem totes les nostres energies per a mantindre un casc urbà i el terme municipal net. Continuarem posant l'accent en la recollida selectiva de residus. Fomentarem entre la població l'ús de l'Ecoparc i donarem continuat i millora a la retirada de mobles, electrodomèstics, etc.
Bien.
6. Posarem en marxa un pla municipal de reducció de la contaminació acústica, lumínica i de gasos.
O sea, tendrán un Plan. ¿En qué consiste y cómo se llevará a cabo? Ni se sabe. Pero seguro que les encanta que los planes salgan bien...


3.- Benestar Social
Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i, precisament per això, han de ser la institució que garantisca que les polítiques, independentment de quina siga l’administració que les aprove, es traduïsquen de manera efectiva en una millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans. Governar els municipis no es limita a gestionar aquelles competències que tenen delegats els ajuntaments, sinó que els ajuntaments han de convertir-se en els interlocutors entre la ciutadania i les institucions autonòmiques, estatals i/o europees.
1. Facilitar la igualtat d'oportunitat per a les persones discapacitades i en risc d'exclusió social.
Excelente, a menos que se traduzca en discriminación positiva. La discriminación positiva es basura.
2. Des de l'Ajuntament oferirem la gratuïtat en el servici de l’autobús municipal a discapacitats, pensionistes.
Esto mismo es una forma de discriminación positiva. O a todos, o a nadie. No debe haber vecinos con privilegios.
3. Demanarem a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana l'ampliació del Centre de Salut amb l'habilitació d'un Centre d'Especialitats.
Cartita. Con buenas intenciones, pero se trata de enviar una puñetera cartita.
4. Crearem diversos programes de voluntariat en el municipi destinats a l'atenció dels nostres majors, del medi ambient i dels infants.
Bien.
5. Potenciarem i ampliarem servicis com el d'ajuda a domicili per a les persones majors i els depenents, els d'educació especial i logopèdia, el del gabinet psicopedagògic
municipal.
¿Cómo? ¿Con más personal? Hacen falta más datos.
6. Ajudar les persones i famílies que es troben en situació d'extrema necessitat a causa de la crisi econòmica.
Ayudar ¿cómo? No es de recibo colocar frases tan vagas de significado en un programa electoral.


4.- Economia
La política de promoció econòmica esdevé una peça fonamental de la política municipal pel que fa a l’acció transformadora de l’entorn. Per aquesta raó constitueix un marc ampli en el que cal situar aspectes comercials, d’ocupació, de turisme, de l’accés a l’habitatge i d’altres activitats productives com l’agricultura, la pesca i la ramaderia que creen un determinat model de municipi.
1. Rebaixar els sous dels membres de la corporació municipal i eliminar la figura del assessor polític.
Punto controvertido si contamos con el hecho de que el cabeza de lista del BLOC fué asesor y nunca se quejó de ello. Podrá decir misa, y que fue en otros tiempos, pero a ver cómo sale de esa...
2. Utilitzar l'Agència de desenvolupament Local per a dinamitzar l’agricultura ecològica.
Bien, pero que definan "dinamizar". Estamos tan acostumbrados a la jerga política que hasta nos parecen palabras llenas de utilidad.
3. Agilitzar els tràmits administratius per a fomentar l'obertura de comerços i empreses.
Bien, pero hay trámites que no dependen del ayuntamiento.
4. Anem a treballar per assegurar-los als nostres llauradors que amb la seua faena podran tindre uns ingressos mínims que els puguen permetre continuar treballant les terres i viure dignament.
O sea, no aseguran nada excepto "trabajar" en esa idea. Lean con atención.
5. Pensem que el medi ambient i l'agricultura és un jaciment emergent en llocs de treball. A través de diferents convenis i programes formatius intentarem crear riquesa i llocs de treball en el nostre municipi.
"Intentaremos" no sirve como propuesta puesto que no vincula a nada. Y menos con explicaciones tan vacías como "a través de diferents convenis i programes".
6. Racionalitzarem les despeses de l'Ajuntament i les partides pressupostaries, estes no poden estar descompensades i que unes partides per raons populistes i electoralistes perjudiquen d'altres.
No dicen qué partidas están descompensadas, ni cuales están infladas por razones populistas y electoralistas. No dicen nada y queda todo en el aire. Esto es un programa electoral y necesita ser concreto, no plantear acertijos.
7. Impulsar la formació dels joves, dones i aturats de llarga durada per facilitar la seua incorporació als sectors més actius de l'economia.
¿Cómo? No lo dicen. Con lo de "impulsar" ya se creen que está todo hecho. Huyan de ese lenguaje.
8. Organitzarem cursos de perfeccionament o d'adquisió de nous coneixements per a incorporar-se al món del treball a través de convenis de col·laboració amb universitats, sindicats i empreses.
Por fin algo concreto. Muy bien, excepto si se trata de becarios gratis realizando las labores de alguien que no debería estar desempleado. La parte de los sindicatos, miedo me da.
9. El BLOC té un compromís amb el turisme sostenible i treballarem per a oferir una platja i uns accessos als senders de muntanya que passen o que s'inicien en el nostre terme ben nets. També ens comprometem a mantindre net l'Estany i assegurar l'abastiment d'aigua per a que continue sent una font de vida.
Muy bien.


5.- Educació i cultura
Malgrat que la política d’ensenyament és competència autonòmica, les polítiques d’educació han de ser plantejades des d’una perspectiva integral, que afecte i implique el conjunt de la societat i, per això, els ajuntaments tenen una gran responsabilitat en la posada en marxa de projectes educatius que arriben al conjunt de la ciutadania.
1. Potenciarem el paper del Consell Escolar Municipal.
Correcto. ahora lo de siempre...¿cómo?
2. Potenciarem la seguretat dels accessos als Centres Escolars del nostre municipi.
Correcto. ahora lo de siempre...¿cómo?
3. Mantindrem el nostre compromís amb l'educació per adults dotant-la de més recursos.
Bien, a falta de saber que recursos son esos. "Recursos" es una palabra muy recurrida...
4. Promourem la creació d'una escoleta infantil pública i accessible per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.
Bien, pero "promover la creación de" no significa "construir", ojo. La redacción se presta a malentendidos en la palabra "accesible".
5 Protegir el patrimoni històric i cultural del nostre poble i valorar els trets identitaris.
Lógico y esperable en el BLOC.
6. Potenciarem les publicacions que posen en valor el patrimoni cultural de Puçol. Posarem en valor els fons fotogràfics, històrics, etc. de l’arxiu municipal mitjançant activitats culturals, exposicions i publicacions.
Muy bien la parte del archivo municipal. La otra, la de las publicaciones, me parece excluyente.
7. Promourem la digitalització del patrimoni documental públic i privat d’interés per a Puçol entre ella la documentació històrica parroquial de Puçol.
Me chirría lo de "parroquial", pero bueno, es comprensible.
8. Recuperarem l'oficina d'ús i promoció del valencià i la dotarem de recursos per a potenciar els cursos de valencià per a nouvinguts, immigrants.
Excelente.


6.- Societat
El model de municipi que defensem des del BLOC recolza sobre el suport efectiu a la igualtat d’oportunitats entre totes les persones i en la concepció de la diferència i la pluralitat com un valor i no mai com una amenaça. Els nostres pobles i les nostres ciutats estan canviant a gran velocitat, i els governs locals han de ser els primers a donar solucions efectives als nous reptes a què s’enfronta la societat valenciana del segle XXI, i amb això posar les bases per construir una societat de persones cultes, lliures i iguals de dret i de fet.
1. Vetllarem per la transparència de la gestió dels recursos municipals denunciant públicament l’opacitat, la mala gestió i qualsevol ombra de prevaricació i corrupció.
Nosotros, en PeC, también sin necesidad de presentarnos. La redacción de este punto parece que da por sentado al BLOC en la oposición. ¿¿??
1. En el BLOC tenim un compromís amb la diversitat i fomentarem polítiques que afavorisquen la convivència, la solidaritat i la tolerància, lluitarem per a què els drets de tots els ciutadans siguen respectats i no es discrimine a ningú per raons de raça, llengua, religió o opció sexual.
O sea, que respetarán la Constitución. Vaya novedad. Están obligados a hacerlo, como todos.
3. Garantir que tota sol·licitud personal i col·lectiva no quede sense resposta, ni que l'ús del valencià en l'àmbit municipal siga una anècdota.
Pésima redacción de nuevo. ¿Alguien más tuvo que leerlo dos veces? Ya decía yo.
4. Canalitzar les propostes dels col·lectius de ciutadans cap a una democràcia més participativa.
¿¿??
5. Promourem l'igualtat entre la ciutadania en drets i en deures, l'igualtat entre les persones, l'igualtat dels barris, l'igualtat entre hòmens i dones.
Cansino y repetitivo.
6. Promourem entre els veïns de Puçol un banc de temps. Som partidaris de potenciar entre tots els veïns ja siguen joves o grans la cultura del voluntariat.
Como en un caso anterior (en otro programa), se necesita explicar mejor la idea del "Banco de tiempo". No confundir con el voluntariado, que son cosas MUY distintas.
7. Crearem un voluntariat lingüístic amb gent del poble per a facilitar a aquells que ho sol·liciten l'aprenentatge o perfeccionament del valencià.
Excelente.
8. Fomentarem l'associacionisme així com la participació ciutadana, quan es plantetge una intervenció important en els nostre municipi primer obrirem un debat social. Treballarem perquè els pressupostos municipals siguen més participatius.
Bien por la primera parte. Me alegran estas cosas porque vienen a reconocer que un concejal en el fondo es un Don Nadie y como que sobra... De la segunda parte, regular. ELLOS están ahí para gestionar racionalmente, no en base a posibles mayorías populares que impongan sus criterios, por estúpidos que puedan ser. Sí, hablo de los toros.


7- Esport i Joventut
Els Plans Integrals de Joventut a nivell local són l’instrument més útil per dur a terme polítiques municipals adreçades a la joventut que afecten el conjunt de les àrees de l’ajuntament i que, a més, hagen estat dissenyades d’acord amb els interessos i demandes dels principals afectats, que són els joves i les joves. En què consisteix un Pla Integral de Joventut? Podríem dir que és la sistematització d’un programa complet de mesures polítiques que tenen la joventut com a protagonista (actiu o passiu) i que, trencant les divisions departamentals, impliquen totes les regidories.
1. Treballarem perquè la practica de l'esport siga accessible, proper i econòmica per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Correcto. ahora lo de siempre...¿cómo?
2. Continuarem recolzant l’esport de base. Continuarem recolzant els clubs locals i les escoles municipals d’esport. Mantindrem contacte constant amb ells per tal de saber de primera mà quines són les inquietuds i necessitats dels nostres esportistes.
El continuismo nunca está bien visto en un programa electoral. Máxime cuando es el continuismo de políticas de otros.
3. Treballarem perquè la practica de l'esport siga accessible, proper i econòmica per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Imperdonable esta repetición. ¿Nadie revisa los programas? No me extraña que pase lo que pasa.......
4. Promourem l'esport destinat a la gent gran, oferint activitats físiques adaptades a l'edat i malalties de base i ho farem coordinant-se amb les diverses associacions i clubs de jubilats i pensionistes locals.
Por si no había quedado claro en los puntos 1 y 3 con lo de "TOTS els ciutadans i ciutadanes". Todos son TODOS, lo que incluye, por supuesto, a los mayores.
5. Dinamitzarem la biblioteca ampliant horaris per tal de satisfer la demanda dels nostres estudiants.
Sinceramente, existiendo internet, la idea de Biblioteca asociada a "libros" , es tan perdedora como la idea del sexo asociada a "fotos de tetas". 
6. Crearem una borsa de treball temporal per a joves desocupats coordinades pel departament de joventut en col·laboració amb empreses locals i de la comarca.
Que sí, que es buena idea, pero existiendo la Bolsa de Trabajo (sin la coletilla "temporal"), es algo totalmente innecesario.
7. Farem possible que l'Ajuntament facilite locals municipals amb horaris nocturns per a què els estudiants del municipi puguen estudiar.
Lástima que finalice con la palabra "estudiar". Con la de cosas interesantes que se podrían poner ahí...
8 Garantirem l’accés a la vivenda als joves creant una borsa de vivendes de lloguer econòmic.
Otra propuesta concreta. Bien.
9 Volem que l'Ajuntament siga receptiu a totes les demandes i necessitats dels joves de Puçol i crearem els canals que facen falta no tan sols per a què facen arribar les seues propostes i peticions sinó també per a siguen ells mateixa siguen protagonistes de la vida pública.
"Los canales que hagan falta" es tan carente de significado como decir "Haremos LO QUE HAGA FALTA para crear empleo".
10. Crearem una targeta per a menors de 35 anys per a què puguen obtindre descomptes en cursos, sessions de cinema, teatre i concerts.
Mal, por excluyente. Habrá jóvenes que necesiten esa bonificación y los habrá que no. Pero dar por hecho que ninguno de los mayores de 35 la necesita -o la merece-, es muuuucho dar por hecho.

15 comentarios:

 1. Anónimo5/20/2011

  Esperaba algo mas de valentía por parte del Bloc. Me ha dejado un poco frio.

  ResponderEliminar
 2. Anónimo5/20/2011

  Vaya programita se ha currado el de l'Alquería. Patético. Claro que viendo de los mal llamados SOCIATASCULTOS, no me extraña.

  ResponderEliminar
 3. Me da apuro reconocerlo, pero ya no doy mas de si, no puedo leerlo.
  Mira que hay gente que me cae bien en el Bloc de Puçol, pero ya no me entra otro programa.

  ResponderEliminar
 4. Anónimo5/20/2011

  TeS, tampoco es que te pierdas gran cosa jejeje

  ResponderEliminar
 5. Anónimo5/20/2011

  jejeje tes
  yo tambien tengo empacho de letanias

  ResponderEliminar
 6. Os comprendo. Yo me los he tenido que leer y me he quedao medio tonto xDDDD

  ResponderEliminar
 7. No sé si es pensen que els últims seran els primers, si són 'listos' o si són covards.

  A estes altures de campanya començava a pensar que el Bloc anava a innovar tant que es presentava a unes eleccions sense programa, però al final ens trobem estes propostes en l'últim dia possible: tenien por de que els arrearem? o és que així han tingut oportunitat de copiar idees dels altres?

  Pel que fa al contingut, açò torna a ser un exercici al que li sobren xorros de retòrica i li falten uns quants quilos de concreció. La música no em desagrada, però no veig cap virtuosisme que m'emocione.

  Hi ha propostes que hem vist en altres partits (quanta concupiscència !): peatonalitzar, agricultura ecològica, carril bici, logopèdia, banc del temps... I hi ha propostes exclussives que sonen a provocació, oportunisme i desconfiança.

  Provocació és proposar un pla municipal de reducció de la contaminació acústica: els d'Iniciativa, amb la seua caravana mòbil d'un cotxe-una persona i so a tota òstia, es van a sentir al.ludits.

  Oportunisme és plantejar l'eminació de la figura de l'assessor. Cap altra candidatura arriba tant lluny, benvingut oportunisme per tant.

  I desconfiança és dir que denunciaran qualsevol ombra de prevaricació i corrupció. Iborra i Galcerà, entre altres, ja han tastat esta medicina.

  En conclussió, este programa queda lluny del d'Iniciativa (el menys roïn de tots els que he llegit), i és prou més bo que la poètica declaració d'intencions el d'EU. Però com el Busto's Team no em mereix la més mínimna confiança o credibilitat per raons arxiconegudes, continue quedant-me amb l'Enric's Group.

  Uff, ja s'han acabat de llegir programes i perdre dioptries...

  ResponderEliminar
 8. Anónimo5/20/2011

  sobre todo tu
  que antes de leerlo ya sabias lo que ibas a votar
  que perdida de tiempo mas tonta

  ResponderEliminar
 9. Anónimo5/20/2011

  #9 REJUAS!!!
  si se te ha visto desde el principio, a dañar a los que os quitaron el concejal

  ResponderEliminar
 10. #10 jajaja ! Valguen quatre i la falta envide !!

  Si et refereixes als d'Iniciativa, eixos es danyen a soletes cada dia.

  I sí, des del principi jo he dit obertament que votaré Bloc a les municipals ( i per què), així que vaja una vista que has tingut.

  Cuida't la 'blocofòbia' !

  ResponderEliminar
 11. Anónimo5/20/2011

  #11
  cuidate la blocpasion

  menudo es el cabeza de lista
  valencianista-a-ver-que-hago-para-no-dar-palo-en-mi-vida

  ResponderEliminar
 12. Anónimo5/20/2011

  Si no recorde mal, el primer que va donar a conèixer el programa va ser el BLOC, en "Tinc una pregunta per al BLOC", i ja fa setmanes. Per cert hem fet 3 sessions i cap dels que feu comentaria heu tingut valor ni empempta per vindre a preguntar. Qui és el covard? Espere que algú de volsatres si tant estimeu el poble de Puçol, aporteu algún dia els vostres coneixements. Au kkaus!

  ResponderEliminar
 13. Esta sí que és bona. M’he quedat entre dos focs: entre l‘anònim que m’acusa de ‘blocpasion’ i l’anònim al que li pica que m’haja preguntat si al Bloc són covards.

  Definitivament, este blog està arrassant en audiència. Tot el món ens llig. xD !!

  Ciudadano, posa numeros clausus per entrar ací, o presta’m un boina reforçada. JAJAJAJA !!!

  ResponderEliminar
 14. Anónimo5/20/2011

  Vengo de la "acampada" de la plza del Ayntamiento de Valencia y quiero contar lo que he visto y vivido allí. Es increíble y muy importante lo que está pasando aquí y en el resto del mundo. No creáis lo que se dice en ciertos medios de comunicación. Están muy organizados, mesas para las diferentes comisiones de trabajo, logistica, información, comunicación, prensa, seguridad...Han puesto moqueta en el suelo y han hecho una guardería con juegos para los niños, tiene una Ludoteca con libros, reciclan la basura, tienen productos de limpieza y limpian,.... Allí estábamos todas las edades representadas, bebes, niños, jóvenes, abuelos...Los bares colaboran en dejar que vayan a los baños, les habían hecho una paella grande para que comiera todo el mundo. Repartían fruta y comida para todos... como colaboraba todo el mundo! La gente llegaba y preguntaba que podían hacer por ayudar, todos, muy fuerte.Tienen pizarras que van actualizando según las necesidades que van teniendo y la gente les llevaba hielos, sombrillas, fruta, agua, crema protectora de sol, pinchos internet, ... todos están organizados, muy asesorados, carteles explicativos por todos los sitios ( nada de drogas, nada de alcohol, no a la violencia..). En contra de las consignas, algunos han ido de manifestación a varios bancos, el de Valencia, el Santander....Me comentaban los de la organización que no se ha pedido bajo ningún concepto que se hiciera eso pero no han podido impedirlo. Consignas claras en valencia, lo tienen muy claro, recogida de firmas para cambiar el sistema electoral, VOTA.... Necesitan que todo el mundo vaya hoy, pues no se van a ir, o por lo menos hasta que se decida otra cosa en la asamblea de esta noche, aunque en principio se quedan y pensaban que sábado y domingo fuera silenciosa la acampada...Decían que saben que tiene infiltrados del CSID, y saben que si se quedan, mañana habrán disturbios por pequeños grupos ajenos a ellos, para que la policía actúe contra ellos por violentos. Por todos sitios tienen los carteles de No Violencia de ningún tipo. y pedían a la gente que estuviera allí todo el mundo y filmara y fotografiara a los posibles violentos...El enlace siguiente es de una noticia que sale hoy en El País y es muy interesante...es lo mismo que pasa

  ResponderEliminar

Escribe lo que quieras sin insultar ni faltar el respeto a nadie, lo cual nos obligaría a borrar tu comentario ya que podría constituir delito. Gracias.